TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH, CHÚC TOÀN THỂ CB-GV-CNV-HS NĂM MỚI SỨC KHỎE, VẠN SỰ NHƯ Ý
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
3465263
 Hôm nay :   138       
 Hôm qua :    491       
 Tất cả:   3465263       
   Cải cách hành chính::Thủ tục hành chính Trường THPT Nguyễn Văn Linh
 
Tiều đề
1 TTHC_Chuyen truong doi voi hoc sinh THPT [ 04-01-2019 ]
2 TTHC_Cho phep hoat dong trung tam ho tro phat trien GD Hoa nhap [ 04-01-2019 ]
3 TTHC_cho phep hoat dong giao duc THPT [ 04-01-2019 ]
4 TTHC_Cho phep hoat dong GD doi voi truong THPT [ 04-01-2019 ]
5 TTHC_Cho phep hoat dong GD doi voi truong THPT chuyen [ 04-01-2019 ]
6 TTHC_Chinh sưa noi dung van bang - chung chi [ 04-01-2019 ]
7 TTHC_Cong nhan van bang TN cac cap PT [ 04-01-2019 ]
8 TTHC_Cong nhan truong trung hoc co so dat chuan QG [ 04-01-2019 ]
9 TTHC_Cong nhan truong THPT dat chuan QG [ 04-01-2019 ]
10 TTHC_Cong nhan truong tieu hoc dat chuan QG [ 04-01-2019 ]
11 TTHC_Cong nhan truong pho thong co nhieu cap hoc dat chuan QG [ 04-01-2019 ]
12 TTHC_Cong nhan truong mam non dat chuan QG [ 04-01-2019 ]
13 TTHC_Cong nhan huyen dat chuan pho cap giao duc-xoa mu chu [ 04-01-2019 ]
14 TTHC_Cap-gia han giay phep day them [ 04-01-2019 ]
15 TTHC_Cap phep to chuc dao tao boi duong ngoai ngu - tin hoc [ 04-01-2019 ]
16 TTHC_Cap phep cho HĐ GD ky nang song [ 04-01-2019 ]
17 TTHC_Cap giay chung nhan kiem dinh chat luong-mam non [ 04-01-2019 ]
18 TTHC_Cap giay chung nhan chat luong-Trung hoc [ 04-01-2019 ]
19 TTHC_Cap giay chung nhan chat luong -TTGDTX [ 04-01-2019 ]
20 TTHC_Cap giay chung nhan chat luong -tieu hoc [ 04-01-2019 ]
 
 
     
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 02573546184, 02573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH